Giới thiệu

DANH SÁCH BCH ĐOÀN TRƯỜNG KHÓA XIV, NHIỆM KỲ 2014 - 2017

TỈNH ĐOÀN LÂM ĐỒNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
KHÓA XIV, NHIỆM KỲ 2014 - 2017
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SĐT EMAIL
1 Nguyễn Văn Hùng Bí Thư Đoàn trường 0918505135 hungnv@dlu.edu.vn
2 Phan Tuấn Anh Phó Bí Thư TT Đoàn trường 0966055678 anhpt@dlu.edu.vn
3 Mai Sỹ Hòa Phó Bí Thư Đoàn trường 0917689140 hoams@dlu.edu.vn
4 Hồ Thị Hằng Phó Bí Thư Đoàn trường 01674659018 hanght@dlu.edu.vn
5 Phạm Hồng Hải UV. Ban thường vụ 0976975069 haiph@dlu.edu.vn
6 Võ Thị Hương Giang UV. Ban thường vụ 0969937564 vohuonggiang1410@gmail.com
7 Hoàng Việt Bách Khoa UV. Ban thường vụ 0917385939 khoahvb@dlu.edu.vn
8 Võ Thị Thanh Linh UV. Ban thường vụ 0972729193 linhvtt@dlu.edu.vn
9 Đoàn Ngọc UV. Ban thường vụ 0983764168 tudn@dlu.edu.vn
10 Vũ Quang Huy UV. Ban thường vụ 0989661106 huyvq@dlu.edu.vn
11 Bùi Ngọc Giang Uv.BCH - Cán bộ chuyên trách 0919799090 giangbn@dlu.edu.vn
12 Lê Ngọc Bính Uv.BCH - Bí Thư Ngữ văn &VHH 0972187846 duyennhk@dlu.edu.vn
13 Đào Thị Ngân Uv.BCH - BT CBTNCN 0975026765 ngandt@dlu.edu.vn
14 Đinh Thị Thanh Uv. BCH. Bí Thư QTH 01689607253 phuongdtt@dlu.edu.vn
15 Mai Ngọc Thịnh Uv.BCH - Bí Thư Du Lịch 0982711246 thinhmn@dlu.edu.vn
16 Vương Nữ Minh Khuê Uv.BCH - Bí Thư LCĐCB Phòng Ban 0913670786 khuevnm@dlu.edu.vn
17 Đỗ Văn Khoa Uv.BCH - Bí Thư Ngoại Ngữ 0912460271 khoadv@dlu.edu.vn
18 Nguyễn Ngọc Khanh Uûy vieân Ban chaáp haønh 0976551501 nguyenkhanhk3691@gmail.com
19 Lê Văn Tranh Uv.BCH - Bí Thư Luật học 0918129279 tranhlv@dlu.edu.vn
20 Châu Thị Ngọc Loan Uv.BCH - Bí Thư Vật Lý 0986573835 loanctn@dlu.edu.vn
21 Huỳnh Phương Thảo Uv.BCH - Bí Thư Hóa học 01656212028 thaohp@dlu.edu.vn
22 Trần Kim Việt Uv.BCH  - Phó BT Sinh học 0972863249 vietcong94@gmail.com
23 Phạm Hữu Doanh Uv.BCH - Bí Thư Kỹ thuật Hạt nhân 0933026186 doanhph@dlu.edu.vn
24 Phan Văn Lĩnh Uv.BCH - CNCLBSVTN 01636032630 linhphansvtn@gmail.com
25 Trần Văn Thanh Hoài Uv.BCH  - Bí Thư Sư Phạm 01226179205 hoaitvt@dlu.edu.vn
26 Trần Thị Hiền Uv. BCH - Bí Thư Lịch Sử 0986264964 hientt@dlu.edu.vn

Các tin khác